Multiple Teams · Lumberton Athletics week of 3/29-4/2


Monday 3/29- JV/Varsity Girls Soccer @ Home vs. Richmond @ 5:00/7:00
JV/Varsity Softball @Home vs. Richmond @ 4:30/7:00
Girls/Boys Golf @ Pinehurst #7 @ 4:45

Tuesday 3/30- Nothing

Wednesday 3/31- Varsity Football @ Scotland @ 6:00

Thursday 4/1- Varsity Girls Soccer @ Scotland @ 6:00
JV/Varsity Softball @ Scotland @ 4:30/6:00

Friday 4/2- Nothing

Go Pirates!